REGULAMIN KONKURSU „KONKURS” z dnia 04.09.2019

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „KONKURS” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma IMMERSIVE SPACE PROJEKT SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, NIP:  5252582263, REGON: 147152977 (zwany dalej „Organizatorem”)

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/DoITdruk (zwanej dalej “Fanpage”).

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

b. wpisanie komentarza pod postem informującym o konkursie, który w treści zawiera dokończenie zdania "Wnętrze mieszkania powinno być....".

c. jedna osoba może dodać jedynie jeden komentarz
d. w przypadku dodania kilku komentarzy przez jednego uczestnika brany będzie pod uwagę jedynie pierwszy zamieszczony komentarz

3. Konkurs trwa od dnia 4 września 2019 godz. 14:15 do 9 września 2019 godz. 14:15

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony ze strony Facebooka.

 

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą główną w Konkursie jest  Fotoobraz o wymiarach 60x50 cm na krośnie sosnowym i płótnie APEX PREMIUM. 

2. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości poprzez Facebook.

2. Informacja o wygranej nagrodzie zostanie umieszczona 10 września o godzinie 14:00 na profilu społecznościowym organizatora.

3. Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.

4. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.

5. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.

6. Organizator ma prawo podać dane w postaci imienia i nazwiska Zwycięzcy na profilu społecznościowym organizatora.

7. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni od daty przesłania danych adresowych.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.
9. Przy wyłanianiu zwycięzcy będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a)kretywność
b)inwencja twórcza
c)oryginalność
10. Oceny uczestnika dokona dwuosobowa komisja konkursowa w postaci pracowników organizatora.

 

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “KONKURS"

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 

 

© Copyright 2021 IMMERSIVE SPACE PROJEKT SP. Z O.O.